Stadsdorp

Over Stadsdorp Nieuwmarkt

Doel, middelen en hoe het werkt

Waarom een stadsdorp

Stadsdorp Nieuwmarkt is opgezet om de voordelen van een dorp te verbinden met die van de stad. Buurtgenoten die de anonimiteit van het wonen in de stad niet (langer) alleen als een voordeel zien, leren elkaar in het stadsdorp beter kennen door activiteiten te organiseren en diensten en hulp te bieden.Het is een burgerinitiatief, georganiseerd door buurtbewoners, zonder bemoeienis van overheid of instanties. Stadsdorpsgenoten stellen zelf vast wat zij belangrijk vinden en nodig hebben. Op den duur, als zij ouder worden, kunnen zij door het persoonlijke netwerk wat ieder in het stadsdorp opbouwt, de nodige burendiensten aan elkaar bieden en dus langer de regie over het eigen leven houden. 

Het Stadsdorp Nieuwmarkt is een beweging ‘zonder gedoe’. Het wil geen bureaucratie op gang brengen. Daarom zijn er geen rechtsvorm, statuten, bestuur, jaarverslag en betaald lidmaatschap. Het wil niet afhankelijk zijn van subsidies. Het streven is om geldloos te bestaan. Locaties in de buurt helpen door het beschikbaar stellen van hun ruimten. Alleen de consumpties worden betaald. Incidentele geldinzamelingen zijn vooralsnog alleen nodig om de folders te betalen.

Indirecte wederkerigheid

In het stadsdorp gaat het om indirecte wederkerigheid: iedereen heeft wel iets te geven én te nemen, van concrete vaardigheden en deskundigheid tot aan de warmte die iemand verspreidt of het gezelschap dat iemand kan bieden. Het is geen een-op-een-ruil. Wat jij iemand biedt, doet iemand anders op een ander moment wel voor jou.

Dit is eigentijds nabuurschap: een indirect ruilproces tussen buurtgenoten die elkaar diensten leveren op menselijke schaal. Als je zelf geeft is het, tegen de tijd dat je dat nodig hebt, gemakkelijker om ook iets voor jezelf te vragen.

Krachten bundelen, Stadsdorp Nieuwmarkt heeft geen leeftijdsgrens

Alle buurtgenoten kunnen van het stadsdorp profiteren. Jonge mensen, maar zeker ook vitale senioren. Iedereen die tijd heeft om naast zijn dagelijkse bezigheden een persoonlijk netwerk wil opbouwen in de buurt met mensen die het belang inzien een nieuwe  organisatie van activiteiten, diensten, hulp en zorg, des te meer actueel, omdat de overheid zich terugtrekt. Voor alle buurtbewoners is het van belang om bij het ouder worden zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en de regie over het leven in eigen hand te houden. Actief blijven draagt bovendien bij aan geestelijke en lichamelijke gezondheid.  


Activiteiten van Stadsdorp Nieuwmarkt

Gezamenlijke grote bijeenkomsten

Er is ongeveer tweemaandelijks een grote bijeenkomst  met aandacht voor een onderwerp dat voor het stadsdorp belangrijk is. Het is ook een van de manieren waarop buurtgenoten andere buurtgenoten leren kennen. Ontmoeting is de smeerolie van het stadsdorp.

Diensten- en Activiteiten Markt (DAM)

Het stadsdorp is opgericht opdat buurtbewoners persoonlijke burennetwerken ontwikkelen, ook met mensen die een paar straten verderop wonen. Dit draagt bij aan meer samenhang van de buurt, maar vooral maakt het dat  buurtgenoten bij het ouder worden langer zelfstandig kunnen zijn en de regie over hun eigen leven houden. De vorm waarin die steun bij het onafhankelijk blijven wordt geboden is de DAM, de Diensten- en Activiteiten Markt. Via deze link  (en op prikborden tijdens de grote bijeenkomsten)  bieden en vragen stadsdorpers burendiensten aan elkaar. Een-op-een-diensten variëren van elkaars planten verzorgen, hondjes uitlaten, boodschappen doen, elkaar naar de dokter brengen, tot klussen en nog veel meer. Een ander deel van de DAM wordt gevormd door activiteiten/clubs.  

Zowel door de clubs, als door de een-op-een-diensten (ook DAMmetjes genoemd) krijg je meer met elkaar te maken en zul je makkelijker wat voor elkaar betekenen als het nodig is. Het idee stadsdorp blijkt buurtgenoten van alle leeftijden aan te spreken. Dit geldt voor de uitwisselen van diensten en voor de vele clubjes, zoals de Eyeclub, de Literaire Wandeling, de club Diner voor 10, de Verhalenvertelclub, de Zwemclub en de grote bijeenkomsten. Modern nabuurschap is leeftijdloos.

Nieuwsbrief

Enkele weken voor een grote bijeenkomst krijgen de ingeschrevenen een nieuwsbrief met de uitnodiging voor die bijeenkomst en informatie erover. Dit naast vaste rubrieken, beelden van recente bijeenkomsten, berichten van buurtactiviteiten, algemene berichten die voor senioren van belang kunnen zijn en agenda’s van de sociaal-culturele en culturele gebouwen die het stadsdorp  ruimte bieden voor de bijeenkomsten. Kort voor elke bijeenkomst is er een herinneringsmail.

Maandelijkse borrel

Elke eerste donderdag van de maand (ook ’s zomers) is er om 16:00 uur een stadsdorpborrel in café Captein & Co, hoek Binnen Bantammerstraat / Kromme Waal.

Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Openbaar

Alle stadsdorp-bijeenkomsten zijn openbaar. Wil je op de hoogte blijven van de bijeenkomsten dan kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief.

Begrenzingen van het stadsdorp?

Er zijn geen grenzen afgebakend, globaal gaat het om de wijde omgeving van de Nieuwmarkt.

Meedoen?

Hoe meer mensen meedoen met het stadsdorp, hoe meer ontmoetingen en uitruil tussen buurtgenoten ontstaan. Je schrijft je in voor deelname aan Stadsdorp Nieuwmarkt door je op te geven voor de nieuwsbrief. De mate waarin je actief wordt bepaal je zelf. Je kunt alleen de nieuwsbrief lezen om op de hoogte te blijven, of persoonlijke informatie krijgen en mensen ontmoeten op de grote bijeenkomsten, of in clubs gaan die je aanspreken, of diensten en aanbieden/vragen op de DAM (Diensten en Activiteiten Markt). Verderop worden meer mogelijkheden gegeven voor Actief meedoen in het stadsdorp.

 


Hoe het werkt en loopt

geen vereniging of stichting: een open platform (beweging)

Kartrekkers

Stadsdorp Nieuwmarkt is, sinds de oprichting door de initiatiefnemer in 2012, als een open beweging georganiseerd.

De activiteiten van het stadsdorp worden voorbereid door een groep van circa tien zogenaamde kartrekkers. De taken, hierna opgesomd, zijn in onderling overleg vastgesteld en afgestemd op de mogelijkheden van de betreffende personen.

Taken kartrekkers gezamenlijk

(in de maandelijkse vergadering)

 • signaleren en verzamelen van relevante onderwerpen
 • selecteren van thema’s en plannen van bijeenkomsten en activiteiten
 • aanbrengen van onderwerpen voor de nieuwsbrief en website

Taak van telkens enkele kartrekkers in wisselende samenstelling

 • de voorbereiding van de grote themabijeenkomsten, bij voorkeur na een initiatief voor een thema vanuit het stadsdorp en mét die initiatiefnemers.

Specifieke taken van individuele kartrekkers (of in duo/trio)

 • maken van de nieuwsbrief
 • onderhouden van de website
 • bijhouden van de namenlijst
 • aanbieden introductiegesprek nieuw ingeschrevenen
 • bijhouden van het DAMbord en het bemiddelen bij totstandkoming van DAMmetjes (vertrouwenspersonen)
 • organiseren van ruimte voor de grote bijeenkomsten
 • organiseren van muzikale of theatrale intermezzo’s in de grote bijeenkomsten
 • maken van achtergrond – dia’s (powerpoint) met programmagegevens en illustraties bij de bijeenkomsten
 • bijhouden van de activiteiten/clubs
 • organiseren van Het Digitale Dorp
 • bijhouden financiën
 • indien nodig deelnemen aan stedelijke en buurtgerichte themabijeenkomsten (zorg, wonen enz.)
 • betrekken van andere stadsdorpers door middel van individuele gesprekken
 • bewaken van het gedachtegoed van het stadsdorp 

Deelname aan het werk van de kartrekkers

Dit gebeurt in de meeste gevallen op uitnodiging (soms is het niet eenvoudig iemand met specifieke kennis en vaardigheden – bereid – te vinden) en ook wel op eigen aanmelding. Na korte tijd blijkt of er een goed passende taakinvulling kan zijn. Vastgestelde procedures en officiële aanstellingen zijn er niet. Wel spreekt iedere kartrekker van tijd tot tijd uit op welke inzet van hem/haar gerekend kan worden. Het werk wordt in principe vanuit te bereiken consensus verdeeld.


Organiseren grote thema-bijeenkomsten

Ideeën voor een thema voor een grote bijeenkomst worden bij voorkeur ingebracht door de deelnemers in het stadsdorp. Verheugend is dat reeds een aantal grote bijeenkomsten op initiatief en met werkkracht van niet-kartrekkers tot stand kwamen. De kartrekkers bieden in die gevallen ondersteuning en desgewenst reflectie. 


Actief meedoen in het stadsdorp

Op verschillende manieren kun je meedoen in het stadsdorp.

 • een activiteitenclub oprichten
 • een vraag of aanbod plaatsen of erop reageren, klik op DAMbord 

Wil je iets doen in het stadsdorp: 

 • een thema-bijeenkomst organiseren
 • met specifieke kennis en beschikbare werktijd een bijdrage leveren aan het werk van de kartrekkers
 • artikelen leveren voor de nieuwsbrief (en/of website) passend bij de stadsdorp-gedachte.

mail dan naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl

Download de flyer (PDF) 


Partners van Stadsdorp Nieuwmarkt

Stadsdorp Nieuwmarkt maakt dankbaar gebruik van mensen en organisaties in de buurt, zoals:

 • De kartrekkersgroep, bestaande uit een club van meedenkers- en doeners die de hele zaak tot leven brengen.
 • Locaties als De Boomsspijker, Splendor, de Flesseman, het Internationaal Danstheater, Vox-pop (UvA), de Zuiderkerk, de Oba en het Huis de Pinto, die het stadsdorp gratis ruimte voor bijeenkomsten bieden.
 • Ton Giesbergen, www.dutchlogodesign.nl, die het logo heeft ontworpen.
 • Adriaan Boiten, www.aideonwebdesign.nl, die de website van Stadsdorp Nieuwmarkt maakte en de technische ondersteuning blijft bieden.
 • De Waag Society, die technologische vernieuwingen dienstbaar wil maken aan burgers en stadsdorpsgenoten uitnodigt om daarmee te experimenteren, www.waag.org

| TERUG > HOME |

 

, , ,